Evlelkész Podcast
Talpra állító üzenet - Neh 8,1kk (prédikáció, Szentháromság ünnepe utáni 2. vasárnap, 2022.06.26.)

Talpra állító üzenet - Neh 8,1kk (prédikáció, Szentháromság ünnepe utáni 2. vasárnap, 2022.06.26.)

June 26, 2022

textus: Nehémiás 8,1-2.5-6.8-12
“1 Akkor az egész nép egy emberként összegyűlt a Vízi-kapu előtti téren, és azt mondták Ezsdrásnak, az írástudónak, hogy hozza elő Mózes törvénykönyvét, amelyet az Úr adott Izráelnek. 2 A hetedik hónap első napján tehát odavitte Ezsdrás pap a törvényt a gyülekezet elé, amely olyan férfiakból és nőkből állt, akik mindnyájan meg tudták érteni a hallottakat. [...]
5 Ezsdrás az egész nép szeme láttára nyitotta föl a könyvet, mert az egész népnél magasabban volt. Amikor fölnyitotta, fölállt az egész nép. 6 És amikor Ezsdrás áldotta az Urat, a nagy Istent, az egész nép fölemelt kezekkel mondta rá: Ámen! Ámen! Azután meghajoltak, és arccal a földre borultak az Úr előtt. [...] 8 Szakaszokra osztva olvasták a könyvet, Isten törvényét, és úgy magyarázták, hogy a nép megértette az olvasottakat.
9 Akkor Nehémiás, a királyi helytartó és Ezsdrás pap, az írástudó meg a léviták, akik elmagyarázták a törvényt a népnek, így szóltak az egész néphez: Az Úrnak, a ti Isteneteknek szent napja ez. Ne gyászoljatok, és ne sírjatok! Ugyanis az egész nép sírva hallgatta végig a törvény szavait. 10 Majd ezt mondták nekik: Menjetek, egyetek valami finomat, igyatok valami jót, és juttassatok belőle azoknak is, akiknek nincs, mert a mi Urunk szent napja ez. Ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való örvendezés a ti menedéketek! 11 A léviták így csitítgatták az egész népet: Csillapodjatok, mert szent ez a nap, és ne bánkódjatok! 12 Ekkor elment az egész nép, hogy egyenek, igyanak, és másoknak is juttassanak belőle, és nagy örömünnepet tartsanak, mert megértették mindazt, amire oktatták őket.”

Hogyan üdvözülhetek? - Róm 10,12-17 (prédikáció, Szentháromság ünnepe utáni 1. vasárnap, 2022.06.19.)

Hogyan üdvözülhetek? - Róm 10,12-17 (prédikáció, Szentháromság ünnepe utáni 1. vasárnap, 2022.06.19.)

June 19, 2022

textus: Róma 10,12-17
“12 Nincs különbség zsidók és görögök között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt, 13 mert „aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül”.
14 De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető nélkül? 15 És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Amint meg van írva: „Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik!” 16 Csakhogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, hiszen Ézsaiás is ezt mondja: „Uram, ki hitt annak, amit tőlünk hallott?” 17 A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által.”

500 liter bor, avagy Jézus első csodája a kánai mennyegzőn (Bibliatanulmányok s02e06)

500 liter bor, avagy Jézus első csodája a kánai mennyegzőn (Bibliatanulmányok s02e06)

June 14, 2022

Nyáron indul a esküvő szezon. Ilyenkor sűrűbbek a péntekek és a szombatok az evangélikus templomokban is. Talán ebben az esztendőben mi is részt veszünk egy két esküvőn és lagzin, amelyre barátaink, rokonaink hívtak meg. 
Amikor Jézusról gondolkodunk, akkor ritkán gondolunk bele abba, hogy ő teljesen ember is volt nem csak Isten. És bizony neki is voltak barátai, rokonai, akikkel szívesen együtt töltötte az idejét, vagy éppen szívesen együtt ünnepelt, mulatott. Olyannyira így volt ez, hogy az első csodáját - a víz borrá változtatását - is egy lakodalmon tette meg.
Azonban nagyot tévednénk akkor, ha János evangélista tudósítását csupán úgy néznénk, mint egy esküvői videót, mert az átváltoztatásnál sokkal, de sokkal fontosabb, lényegesebb és mélyebb üzeneteket találunk a kánai menyegző történetében.

Az eredeti YouTube videó linkje: https://youtu.be/U99ozPR_DKI

Helyreigazítások: 
1. Van egy pont, amikor Jézus hét csodájára úgy hivatkozok, mint gyógyítástörténetekre. De nem mind volt az. Nyelvbotlás volt. 
2. "Kapernaumi százados": Több evangéliumban is szerepel a történet egy kapernaumi ember szolgájának a meggyógyításáról. János evangéliumában azonban nem "százados"-ként, hanem "tisztviselőként", "hivatalnokként" hivatkoznak rá. De a lényeg ugyanaz.
3. Azt mondtam véletlenül, hogy Jézus Názáretben született. Nyilvánvalóan nem, mert Betlehemben született, és Názáretben nőtt fel. Nyelvbotlás volt.

Hivatkozott adások és lejátszási listák:
A teremtésről https://www.youtube.com/watch?v=OtBzKd0vbgc&list=PLuhJ6pNrVRjOuF1qK_jPBgCSiL8VzoKFS&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz

Vízkeresztről: https://www.youtube.com/watch?v=iaWSO0DSHLE&t=20s&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz

 

Van egy titkunk - Ef 3,8-12 (prédikáció, Szentháromság ünnepe, 2022.06.12.)

Van egy titkunk - Ef 3,8-12 (prédikáció, Szentháromság ünnepe, 2022.06.12.)

June 12, 2022

textus: Efézus 3,8-12
“8 Nekem, minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem Krisztus mérhetetlen gazdagságát, 9 és hogy feltárjam mindenki előtt, mi ama titok megvalósulásának a rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében; 10 és hogy ismertté legyen most az egyház által a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt Isten sokféle bölcsessége. 11 Ez felel meg örök végzésének, amelyet megvalósított Krisztus Jézusban, a mi Urunkban: 12 őbenne van bátorságunk és szabad utunk bizodalommal a benne való hit által.”

Mitől vagy keresztény? - Apcsel 2,42-47 (prédikáció, Pünkösd, hátfő, 2022.06.06.)

Mitől vagy keresztény? - Apcsel 2,42-47 (prédikáció, Pünkösd, hátfő, 2022.06.06.)

June 6, 2022

textus: Apcsel 2,42-47

“42 Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. 43 Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. 44 Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. 45 Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt rá. 46 Mindennap állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben; 47 dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.”

Kicsoda a Szentlélek? - Apcsel 2,36-41 (prédikáció, Pünkösd vasárnap, 2022.06.05.)

Kicsoda a Szentlélek? - Apcsel 2,36-41 (prédikáció, Pünkösd vasárnap, 2022.06.05.)

June 5, 2022

textus: Apcsel 2,36-41
“36 Tudja meg tehát Izráel egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Krisztussá tette őt: azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek.

37 Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: Mit tegyünk, testvéreim, férfiak? 38 Péter így válaszolt: Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. 39 Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. [...] 41 Akik pedig hallgattak a szavára, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk.”

Hamisíthatatlan evangélium - Apcsel 1,1-11 (prédikáció, Mennybemenetel ünnepe, 2022.05.29.)

Hamisíthatatlan evangélium - Apcsel 1,1-11 (prédikáció, Mennybemenetel ünnepe, 2022.05.29.)

May 29, 2022

textus: Apcsel 1,1-11

“1 Az első könyvet arról írtam, Teofiloszom, amit Jézus tett és tanított kezdettől fogva 2 egészen addig a napig, amelyen felvitetett, miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. 3 Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta nekik, hogy ő él, amikor negyven napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országa dolgairól.

4 Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, 5 hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nemsokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. 6 Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, nem ebben az időben állítod helyre Izráel országát? 7 Így válaszolt nekik: Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. 8 Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig.

9 Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. 10 Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, 11 akik ezt mondták: Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe.”

Mi a baj a keresztény jobb- és baloldallal? (Evlelkész Podcast #55)

Mi a baj a keresztény jobb- és baloldallal? (Evlelkész Podcast #55)

May 24, 2022

Minden ember tagja a társadalomnak, és akár akarja, akár nem - bár enyhítheti de - hatással van az életére az, ami a “köz”-ben történik. A hívő ember sem kivétel. A társadalmi folyamatok, helyzetek, állapotok hatással vannak hitünkre és - reménység szerint - a hitünk is hatással van a társadalmi létünkre, s talán magára a társadalomra is. Éppen ezért természetszerű dolog, hogy a hit és a politika összekapcsolódik. És igen, lelki füleimmel már hallom is, hogy sokan, ha nem felkiáltanak, de vesznek egy mélyebb levegőt: az egyház megint politizálni akar. 

Igen, az egyház politizálni akar, hiszen mit is jelent a “politika” szó? A “polisz” görög szóból származik, és tágabban, városi, települési, állami, közösségi ügyet jelent. Azaz azt, hogy foglalkozom az engem körülvevő közösség dolgaival. Ez miért lenne rossz dolog? Sőt, az egyháznak politizálnia kell, hiszen még a Babiloni Birodalomban deportált Izraelnek is ezt mondta az Úr: “Fáradozzatok annak a városnak a jólétén, ahová fogságba vitettelek titeket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak a jólététől függ a ti jólétetek is!” (Jer 29,7) Hogyne lenne igaz ez arra a helyre, amelyet otthonunknak, hazánknak tartunk, nevezünk. 

A probléma ott kezdődik, amikor az egyház pártos politikát kezd folytatni. Azaz nem az EGÉSZ városnak, országnak, közösségnek a jólétén fáradozik, hanem egy darabját, részét tartja magáénak és azért dolgozik. Amikor pedig el kezdünk olyanokat mondani, sőt létrehozni, hogy keresztény jobb- vagy keresztény baloldal, akkor óhatatlanul is szakadékot képezünk a társadalomban és feldaraboljuk az egyházat, amely enélkül is éppen eléggé szét van esve. É ha ezt még jobban lebontjuk, és el kezdünk olyan fogalmak használni  teológiai, lelkiségi, hitbeli irányokra, mint “konzervatív”, “liberális”, “nemzeti”, “szocialista”, stb. akkor pedig teljessé válik a káosz, hiszen mindenki érteni véli ezeket a fogalmakat, de a legritkább esetben úgy, ahogyan “szótári jelentésük”-ben írva van, hanem inkább mindazokkal a rárakódott jelentéstartalmakkal és pavlovi refelxekkel, amelyek a legtöbb esetben nem jobb megértést, hanem inkább érzelmi indulatokat szolgálnak. És már csak hab a tortán, hogy ráadásul ahányan vagyunk, annyi félét gondolunk ezekről az irányokról, oldalakról.

A mostani adásban 3+1 problémát veszünk el, amely igen nagy gondot okoz a hit, az egyház és a politika túlzott összecsúszásából mind az egyén, mint pedig egy egyházi közösség életében.

Ezek pedig:

  1. Teológiai/lelkiségi irányokat politikatudományi fogalmakkal írunk le.  09:49
  2. Rossz “szemüveget” kap a teológia és a hívő ember. 18:10
  3. Az evangéliumot akadályozza. 22:46
  4. Miért nem lehet olyan, hogy keresztény jobb- és baloldal. 28:29

 

Hivatkozott korábbi adások:

Öt ok, amiért fogy az egyház https://youtu.be/XruIu10OuCM

Egyház a rendszerváltásban, rendszerváltás az egyházban https://www.youtube.com/watch?v=54o1N0vmT5Y&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz

Keresztények, menjetek és válasszatok! https://youtu.be/F8kqMDzpXxs

Terminátor és Golgota; Egyház és állam 2. - Lutheren innen és túl https://youtu.be/mD6F97-k43A

Gregory A. Boyd: A keresztény nemzet mítosza - könyvbemutató beszélgetés https://www.youtube.com/watch?v=1u-p_nM4iJw&t=166s&ab_channel=Magyarorsz%C3%A1giEvang%C3%A9likusEgyh%C3%A1z

 

Kiáltás az éjszakában (prédikáció, Húsvét ünnep utáni 5. vasárnap, 2022.05.22.)

Kiáltás az éjszakában (prédikáció, Húsvét ünnep utáni 5. vasárnap, 2022.05.22.)

May 22, 2022

textus: Zsoltárok 130,1-8

“1 Zarándokének. A mélységből kiáltok hozzád, Uram! 2 Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes könyörgő szavamra! 3 Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, ki marad meg akkor? 4 De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. 

5 Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. 6 Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. 

7 Bízzál, Izráel, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani. 8 Meg is váltja Izráelt minden bűnéből.”

Öt ok, amiért fogy az egyház (Evlelkész Podcast #54)

Öt ok, amiért fogy az egyház (Evlelkész Podcast #54)

May 10, 2022

Azt hiszem senki számára sem meglepetés az a kijelentés, miszerint az egyház fogy. És itt most egyház alatt minden keresztény közösséget értek. Ugyan még az idei népszámlálás előtt vagyunk, de azt hiszem senkinek nincsenek illúziói. És persze már hallom is, hogy “igen, itt ‘nyugaton’ fogy az egyház, bezzeg Ázsiában, meg Afrikában…!” Ez egyrészt egy nagyon összetett kérdés, amelyet erősen árnyalnak különböző szempontok. Másrészt, igen kevéssé vigasztaló, hogy tízezer kilométerrel arrébb virágzik az egyház, ha itt meg nem! Harmadrészt pedig, ha ezt a “bezzeg ott igen” narratívát képviseljük, akkor azzal több körben is - két egymást szükségszerűen feltételező módon - belesodorjuk magunkat egy olyan pozícióba, amely egyszerűen hamis. 
Az egyik mód, az önostorozás, főleg a saját kultúránk kárhoztatása (a “hanyatló nyugat” szlogenje). Mintha mi, mint “nyugatiak”, alkalmatlanok lennénk az evangélium befogadására. Ez egyrészt abszurd, másrészt pedig az általánosítás és kollektív bűnösség iskolapéldája. Ennek ellenére amúgy nagyon népszerű, bár nem értem, hogy miért! Ugyanis, a másik mód - amely egyenesen és szükségszerűen következik az előbbiből! - az, hogy az evangéliumot nem tartjuk alkalmasnak arra, hogy megszólítsa a 21. század nyugati emberét! Ez, ha lehet, még abszurdabb, mint az előző! Aki ezt gondolja, az nem ismeri Jézus Krisztust és minden bizonnyal nem tapasztalta meg a Szentlélek munkáját az életében! 
A fogyás azonban tény, úgyhogy kezdeni kell vele valamit, tekintve, hogy a történelmi egyházak - szervezet szempontból - nem fenntarthatóak egy bizonyos szint és létszám alatt. Persze az is nagy kérdés, hogy vajon fenn akarjuk-e egyáltalán tartani?
A mostani adásban arról fogunk beszélni, hogy vajon milyen okok vezethettek/vezethetnek oda, hogy az egyház - létszámát tekintve - drasztikus ereszkedő ágban van az utóbbi évtizedekben. Tesszük ezt azért, mert ugyan a Szentlélek helyett nem tudunk (és ne is akarjunk) dolgozni, de azt hiszem az egyház és az evangélium ügyét szem előtt tartó, sőt azt féltő hívő emberként, az a legjobb, ha a nap végén úgy tesszük el magunkat holnapra, hogy “Én megtettem mindent!”

Az öt ok, amiről a mai adásban szó lesz:
1. Régebben sem voltunk többen.
2. Túl nagy a “hátizsák”.
3. A felekezetiség fogalma tágabb, mint a hívőség halmaza.
4. A húsvéti hit hiánya.
5. Rossz helyen van a teológiai és egyházi közbeszéd fókusza.

Hivatkozott, korábbi adások:

Mitől templom egy templom? https://www.youtube.com/watch?v=N4rRcYw2OqE&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz

“Majd, ha felnő eldönti!” avagy 6 ok, amiért MÉGIS keresztelünk gyerekeket https://www.youtube.com/watch?v=_kH4Qgf_430&t=2588s&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz

 

 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App