Evlelkész Podcast
Hogyan értelmezzem a Bibliát? (Evlelkész Podcast #32)

Hogyan értelmezzem a Bibliát? (Evlelkész Podcast #32)

January 27, 2021

A legtöbb (protestáns) egyház honlapján azt olvassuk - ilyen, vagy olyan szavakkal - hogy "mi azt tanítjuk, ami a Bibliában van". Oké, de akkor miért mond mindenki mást? Miért csinálja mindenki másképpen? Miért van olyan sokféle gondolkodási mód? Hát azért, mert ugyananazt a szöveget olvassuk, de mégis másképpen értelmezzük...

Azonban mégiscsak kell, hogy legyen egy-két olyan szempont, ami segít eligazodni ebben az értlemezési sokszínűségben, és talán némi védelmet is nyújt a tévedésekkel szemben.

 

Az adás tartalma:

1. Bevezetés
2. Mire való a Biblia? (saját maga szerint)
3. Hogyan értelmezzem a Bibliát, mint szöveget?
4. Mit használhatok a jobb megértés érdekében? A Sola Scriptura (Egyedül a Szentírás) elv és az egyházi hagyomány

 

A Sola Scriptura elvről szóló videó: https://www.youtube.com/watch?v=0UNGLTDJNmY&t=837s&ab_channel=K%C3%B6t%C5%91sz%C3%B3Blog

 

Párhuzamos valóságok (prédikáció, Vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnap, 2021.01.24.)

Párhuzamos valóságok (prédikáció, Vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnap, 2021.01.24.)

January 24, 2021

A prédikáció videója a YouTube-on: https://youtu.be/tMf-ivQ4BJk

textus: 2Mózes (Kivonulás) 24,12-18
„12 Azután ezt mondta az Úr Mózesnek: Jöjj fel hozzám a hegyre, és maradj itt, mert át akarom adni neked a kőtáblákra írt törvényt és parancsolatokat, amelyeket azért írtam le, hogy tanítani lehessen azokat. 13 Elindult tehát Mózes és szolgája, Józsué. Mielőtt fölment Mózes az Isten hegyére, 14 ezt mondta a véneknek: Maradjatok itt, amíg visszatérünk hozzátok! Áron és Húr itt lesz veletek. Akinek vitás ügye lesz, forduljon hozzájuk! 15 Amikor fölment Mózes a hegyre, felhő borította be a hegyet, 16 mert az Úr dicsősége ereszkedett rá a Sínai-hegyre. Hat napig borította azt felhő, majd a hetedik napon magához szólította Isten Mózest a felhő közepéből. 17 Az Úr dicsőségének látványát olyannak látták Izráel fiai, mintha emésztő tűz égett volna a hegy csúcsán. 18 Mózes azonban bement a felhő közepébe, egészen fölment a hegyre, és ott maradt Mózes a hegyen negyven nap és negyven éjjel.”

Jézus és a kapitalizmus | Van-e olyan, hogy teológiai gazdaságtan? - Beszélgetés dr. Szabó B. Andrással (Evlelkész podcast #31)

Jézus és a kapitalizmus | Van-e olyan, hogy teológiai gazdaságtan? - Beszélgetés dr. Szabó B. Andrással (Evlelkész podcast #31)

January 19, 2021

Soha nem volt még egy olyan ügy, rendszer, ideológia, eszme stb., ami úgy egységesítette volna volna az emberiséget mi a jelen globális gazdasági rendszere. Lehetnek etnikai, vallási, nemzeti, ideológiai vagy bármilyen ellenetétek is a világban lévő népek között, egy valami közös: a kapitalizmus és a fogyasztás. Hiszen "mindenkinek" az az érdeke, hogy legyen és hogy fogyjon... Emellett - keserű paradoxonként - talán még soha nem volt ember és ember ennyire távol egymástól gazdasági, anyagi szempontból, mint ma.

Vajon mit szólna Jézus ha a ma gazdasági rendszerében jött volna el? Van-e olyan, hogy evangéliumi szempontból korrekt gazdasági rendszer? És ha igen, akkor a globális kapitalizmus megfelene-e ennek? Mi a szerepe az egyházaknak a gazdasági életben? És mit tehet a keresztény ember, ha meg akar maradni kereszténynek gazdasági szempontból is? 

Ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre keressük a választ dr. Szabó B. Andrással az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatójával.

 

Szabó B. András hivatkozott doktori dolgozata: https://teol.lutheran.hu/images/file/driskola/diss_szaboba.pdf (95. oldaltól)

A rendszerváltásról szóló adás: https://www.youtube.com/watch?v=54o1N0vmT5Y&t=2249s&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz

 

Kicsoda Jézus Krisztus az Istenember? (Evlelkész podcast #30)

Kicsoda Jézus Krisztus az Istenember? (Evlelkész podcast #30)

January 13, 2021

A hitnek lehet tárgya és alanya is, azaz van "amit hiszünk" és van az "akiben hiszünk". Most e kettőt együtt fogjuk áttekinteni. Jézus Krisztus ugyanis, akiben hiszünk,... de vajon mit hiszünk róla? Mit jelent az, hogy ő Isten és ember is egy személyben? Mit jelent az, hogy az Istentől és Máriától is született? Honnan jött ő? Kicsoda tulajdonképpen? És hogy lehet benne egyszerre két "dolog" is?

A teljesség igénye nélkül, de egészen konkrétan próbáljuk meg Jézus Krisztus személyét "körbejárni" ebben az adásban.

 

Az adás tartalma:

(link a táblázatokhoz -> https://evlelkesz.blogspot.com/2021/01/kicsoda-jezus-krisztus-az-istenember.html)

0. Bevezetés: A korai egyház helyzete

1. Honnan jött Jézus Krisztus? 14:34

Állítás:

Jézus Krisztus:

    1. Isten Fia, aki az Atyától született (nem teremtmény),

    2. egy az Atyával (természetét/lényegét tekintve Isten),

    3. de nem azonos az Atyával (másik személy).

    4. Öröktől fogva létezett (preegzisztencia),

    5. emberré lett értünk (valódi, emberi testben jött el a világba).

 

2. Hogyan van közöttünk Jézus Krisztus? 45:05

Állítás:

Jézus Krisztus teljes ember és teljes Isten egy személyben. E két természet...

1. nem keveredik

2. és szétválaszthatatlan.

 

Ajánlott könyvek:

1. A Magyarországi Evangélikus Egyház Hitvallási Iratai 1., Luther kiadó, 2020

https://bolt.lutheran.hu/kiadvanyok/konyvek/teologia/konkordiakonyv-1-az-egyetemes-vagy-okumenikus-hitvallasok-detail

2. Karl Heussi: Az egyháztörténet kézikönyve, Osiris kiadó, 2000

https://moly.hu/konyvek/karl-heussi-az-egyhaztortenet-kezikonyve

3. Jos Coljin: Egyetemes egyháztörténet, Iránytű Alapítvány, 2001

https://www.antikvarium.hu/konyv/jos-colijn-egyetemes-egyhaztortenet-647998

 

Vízkereszti szervezetfejlesztés (prédikáció, Vízkereszt ünnepe, 2021.01.10.)

Vízkereszti szervezetfejlesztés (prédikáció, Vízkereszt ünnepe, 2021.01.10.)

January 10, 2021

A prédikáció videója a YouTube-on: https://youtu.be/b9pHJw4vrGs

textus: 1Királyok 10,1-9

1 Sába királynője hallotta a hírét Salamonnak és az Úr nevének, ezért eljött, hogy próbára tegye őt találós kérdésekkel. 2 Megérkezett Jeruzsálembe igen tekintélyes kísérettel és tevékkel, amelyek balzsamot, igen sok aranyat és drágakövet hoztak. Elment Salamonhoz, és beszélt vele mindenről, amit kigondolt. 3 De Salamon megfelelt minden szavára; nem volt egyetlen olyan rejtvény sem, amelyikre a király ne tudott volna megfelelni. 4 Amikor Sába királynője látta Salamon nagy bölcsességét és a palotát, amelyet építtetett, 5 az asztalán levő ételeket, az udvari emberek ülésrendjét, a felszolgálók magatartását és öltözetét, pohárnokait, valamint égőáldozatát, amelyet az Úr házában szokott bemutatni, még a lélegzete is elállt, 6 és ezt mondta a királynak: Igaz volt, amit országomban hallottam dolgaidról és bölcsességedről, 7 de nem hittem azoknak a beszédeknek, míg magam el nem jöttem, és saját szememmel meg nem láttam. Még a felét sem mondták el nekem: bölcsességed és gazdagságod felülmúlja azokat a híreket, amelyek hozzám eljutottak. 8 Boldogok az embereid, és boldogok azok a szolgák, akik állandóan előtted állnak, és hallgatják bölcs szavaidat! 9 Áldott legyen Istened, az Úr, aki kedvét lelte benned, és Izráel trónjára ültetett!

Te ne akarj engem megtéríteni! (Kérdések és válaszok #06)

Te ne akarj engem megtéríteni! (Kérdések és válaszok #06)

January 5, 2021

Szekularizált nyugati típusú világunkban a keresztény hit és vallásosság meglehetősen skizofrén helyzetbe került. Ennek oka, hogy az egyház és az állam szétválasztása a magánszféra hatáskörébe „száműzte” a spiritualitás dimenzióját. A kereszténységnek azonban alapvető tanítása, hogy az evangéliumot (a Jézus Krisztusról szóló örömhírt) hirdetni kell az egész világon, hogy minél több ember számára lehetőség legyen. Ezt a kettőt együtt nem lehet. És mégis, ebben élünk hívő emberként, és ebben az ellentmondásban van elhívásunk arra, hogy két világ polgárai legyünk.

De hol van ebben az én helyem? Hol tudom megtalálni a „Bocs, hogy élek… De ciki!” és a „ha-kell-ha-nem-folyamatosan-nyomuló-és-Bibliával-hadonászó” végletek között a magam helyét és szerepét az evangélium hirdetésében? Ha receptet nem is, de magad válaszának felfedezését segítő támpontokat biztosan kaphatsz a mai adásból.

Az adásban előforduló főbb bibliai szakaszok:

1Péter 2,2:  "mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre,"

Máté 28,18-20: "18 Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. 19 Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, 20 tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."

Márk 16,15-16: " 15 Ezután így szólt hozzájuk: Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek! 16 Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. "

Efézus 4,11-15: " 11 És ő „adott” némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul vagy pásztorokul és tanítókul, 12 hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére, 13 míg eljutunk mindnyájan a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, 14 hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától; 15 hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus,"

Róma 1,16: "Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére"

 

Hivatkozott adások:

A teremtésről: https://www.youtube.com/watch?v=OtBzKd0vbgc&t=226s&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz

A szabad akaratról: https://www.youtube.com/watch?v=IPpYzFmkJhM&t=1007s&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz

Mi az, ami nem nekem szól a Bibliából? https://www.youtube.com/watch?v=4utv7Q-8JiI&t=659s&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz

 

 

A lélek természetfilmje (prédikáció, Az esztendő 1. vasárnapja, 2021.01.03.)

A lélek természetfilmje (prédikáció, Az esztendő 1. vasárnapja, 2021.01.03.)

January 3, 2021

textus: Máté 18,1-5
„1 Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle: Ki a nagyobb a mennyek országában? 2 Ő odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, 3 és ezt mondta: Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. 4 Aki tehát megalázza magát, és olyan lesz, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. 5 És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be.”

 

A prédikáció a YouTube-on: https://youtu.be/b-TmC7PoQlg

A teljes istentisztelet videója: https://youtu.be/D0nlDvqutuE

 

Árvíz helyett áldás (prédikáció, Óév estéje, 2020.12.31.)

Árvíz helyett áldás (prédikáció, Óév estéje, 2020.12.31.)

December 31, 2020

A prédikáció a YouTube-on: https://youtu.be/YO5lVmjJk0o

A teljes istentisztelet videója: https://youtu.be/mbBwrlTqajI

textus: Máté evangéliuma 7,24-27
„24 Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. 25 És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva. 26 Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. 27 És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és az összedőlt, és teljesen elpusztult.”

János és a használati utasítás (prédikáció, Karácsony utáni vasárnap, 2020.12.27.)

János és a használati utasítás (prédikáció, Karácsony utáni vasárnap, 2020.12.27.)

December 27, 2020

A prédikáció a YouTube-on: https://youtu.be/mI1Qfz69Dvo

A teljes istentisztelet videója: https://youtu.be/uaQkT6Z65eA

A prédikációban tévesen hangzik el, hogy a karácsony utáni vasárnap János evangélista ünnepe, mert december 27.-e az! De ez nem változtat a tartalom érvényességén.

Textus: János evangéliuma 20,30-31
„30 Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. 31 Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében.”

Karácsony aprópénzre váltva (prédikáció, Karácsony 2. napja, 2020.12.26.)

Karácsony aprópénzre váltva (prédikáció, Karácsony 2. napja, 2020.12.26.)

December 26, 2020

A teljes áhítat videójának linkje: https://youtu.be/pVSBSSEme10

textus: János evangéliuma 13,34-35 

34 Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! 35 Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.

Play this podcast on Podbean App